Degi ter Haar

Nieuw! Lees hier mijn weblog

 

D66, van algemeen belang

Waarom u juist nu op D66 moet stemmen? We bevinden ons op een cruciaal punt in de geschiedenis van onze maatschappij. Daar waar het ons enerzijds goed gaat op materieel gebied, zien we aan de andere kant steeds meer onzekerheden ontstaan. De integratie-problematiek, de opwarming van de aarde, de globalisering en de vergrijzing. Het zijn nieuwe problemen die de mensen onzeker maken. Niet onterecht, ze bedreigen immers stuk voor stuk de zekerheid van ons huidige bestaan.

De meeste politieke partijen hebben nauwelijks oog voor deze problemen. Zij houden zich bezig met het verdelen van geld, waarbij ze proberen zoveel mogelijk ervan binnen te halen voor de eigen achterban: de VVD voor de ondernemers, het CDA voor de ouderen en het platteland, de PvdA voor de sociaal zwakkeren. D66 zet zich niet in voor specifieke deelbelangen, maar wel voor het algemeen belang. Daar waar andere partijen vaak om de hete brij heen draaien kan D66, dankzij het feit dat het geen grote partij is, altijd zeggen waar het op staat. Ook als de boodschap wat minder leuk is voor de kiezer.

Daarom is de politieke koers van D66 automatisch altijd meer op de toekomst gericht. Investeringen in het onderwijs, duurzame energie en kenniseconomie zijn bijvoorbeeld speerpunten van het D66-programma. Maar ook integratie en binding binnen de samenleving vinden wij erg belangrijk. De meeste andere partijen zwijgen dit onderwerp momenteel dood, uit vrees voor verdeeldheid binnen de eigen achterban en verlies van kiezers.

D66 is tevens voor een naar buiten gericht - Europees - beleid, omdat wij inzien dat we de meeste problemen niet alleen kunnen oplossen. De meeste andere politieke partijen hebben zich echter van Europa afgekeerd. De VVD ziet de EU als een instituut waar je geld kan terughalen en de PvdA vraagt zich openlijk af of de Europese samenwerking zich nog wel verder moet ontwikkelen.

Helaas is D66 de laatste jaren met Balkenende II te ver van haar "natuurlijke koers" afgeweken. De partij vond het in 2003 belangrijk dat het land geregeerd zou worden en dat noodzakelijke economische hervormingen zouden worden doorgevoerd, om de welvaartsstaat en de economie weer levensvatbaar te maken. Dat is gelukt! Helaas betekende deelname aan dit kabinet ook dat de hardvochtige houding van het CDA en de VVD op het gebied van immigratie en integratie eveneens op D66 afstraalde. Dit beeld en een terecht maar politiek onhandig uitgespeeld standpunt inzake troepenzending naar Uruzgan deed veel kiezers afhaken bij D66.

Het is de taak van mij en mijn partij om het vertrouwen van de kiezers terug te winnen. Dit zal niet vanzelf gaan, we hebben daar meerdere jaren voor nodig. Als jonge ondernemer, jurist en met politieke ervaring als fractievoorzitter in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes, denk ik hier goed aan te kunnen bijdragen. Ik houd me veel bezig met integratie, geïnspireerd door de Turkse afkomst van mijn vrouw. Momenteel schrijf ik een boek over het onderwerp. Binnen D66 pleit ik voor een samenleving waar (innerlijke) beschaving weer een leidende rol gaat spelen. Hier ligt een taak voor D66. Waren wij niet altijd die "beschaafde partij?" Ik pleit voor een samenleving waar de burger de verantwoordelijkheid heeft om zich te ontplooien, zonder de verantwoordelijkheden jegens zijn of haar omgeving te verwaarlozen. Waarin burgers weer verbondenheid ervaren, zonder dat daar de spruitjeslucht van vroeger boven hangt. Burgerschap is voor mij van essentieel belang voor het leggen van een verbinding tussen individu en samenleving.

Hopelijk gunt u mij en D66 de kans om uw vertrouwen (terug) te winnen. Want D66 is hard nodig is, juist in deze tijd.

Lees ook mijn weblog

Hier volgen mijn bijdrages voor de interne kandidatenverkiezingen

Waarom moet u op mij stemmen?

"Met mijn jeugdige enthousiasme, mijn bewezen doorzettingsvermogen, mijn ondernemerschap en mijn hart voor de maatschappij denk ik als Tweede Kamerlid een belangrijke bijdrage te kunnen leveren aan onze partij en aan Nederland."

Mijn boodschap spreekt aan, getuige de goede verkiezingsuitslag die ik als lijsttrekker in het Amsterdamse stadsdeel de Baarsjes heb gehaald. Bijna 9% van de stemmen. Op deze website kunnen u verder lezen wie ik ben, hieronder vindt u informatie over mijn kandidatuur.

Toelichting op mijn kandidatuur
Waarom ben ik geschikt om de partij er bovenop te helpen?
Wat is voor mij de essentie van D66?
Wat is mijn eerste politieke actie voor D66 als Tweede-Kamerlid?
Toelichting op mijn kandidatuur

Als jurist, ondernemer en met ervaring als beleidsmedewerker van de huidige fractie, denk ik een goede bijdrage te kunnen leveren als lid van een nieuwe fractie. Momenteel schrijf ik een boek over integratie en daarnaast ben ik actief lid van D66, onder andere als penningmeester van de afdeling Amsterdam.

Wat zou de nieuwe koers van D66 moeten zijn? Dat is de vraag waar ik bijna dagelijks mijn hoofd over breek. En ik ben niet de enige. We voelen dat die gezamenlijke deler er is, maar tot nog toe kan niemand hem echt benoemen. We gaan voor milieu, een duurzame economie, goed onderwijs en al die andere sociaal-liberale waarden. Maar volgens mij is er meer dat ons bindt. Of beter gezegd, dat ons kan onderscheiden van de andere partijen. Voor mij is het, in één zin: het opnieuw bevechten van de (innerlijke) beschaving, die nu in korte tijd verloren dreigt te gaan. Bijvoorbeeld in het integratiedebat.

Ik pleit daarom voor een samenleving waar de burger de verantwoordelijkheid heeft om zich te ontplooien, zonder de verantwoordelijkheden jegens zijn of haar omgeving te verwaarlozen. Een samenleving waarin burgers weer verbondenheid ervaren, zonder dat daar de spruitjeslucht van vroeger boven hangt. Burgerschap is voor mij van essentieel belang voor het leggen van een verbinding tussen individu en samenleving. Vanuit die gedachte ben ik bezig met politiek en ben ik onlangs deelraadslid geworden in het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes. Daar hebben wij bijna 9% van de stemmen binnengehaald. En we hebben een succesvolle start gemaakt, meerdere moties van onze hand zijn reeds aangenomen. Stel dat we weer 9% halen…..

Terug naar boven

Waarom ben ik geschikt om de partij er bovenop te helpen?

Dankzij de combinatie van jurist en ondernemer heb ik de kwaliteiten om een goed kamerlid te worden dat in contact staat met de samenleving. Als fractievoorzitter in de raad van het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes heb ik bewezen dat je als fractie in de oppositie, ondanks een klein aantal zetels, veel kan bereiken. Door met creatieve en heldere standpunten te komen en daarbij op het juiste moment andere partijen en de pers te mobiliseren zijn er al meerdere van onze moties aangenomen. Zo zal er in ons stadsdeel een speciale parkeervergunning komen voor tijdens kantooruren, waarmee lokale bedrijven hun auto kunnen parkeren op plaatsen die overdag toch leeg staan. Goed samenwerken is een belangrijke voorwaarde voor succes, in het naburige Bos en Lommer is inmiddels eenzelfde D66-motie aangenomen.

Ik heb veel organisatorische ervaring en ben dan ook praktisch ingesteld: niet alleen praten maar direct ook doen. Zo ben ik in mijn stadsdeel bezig met het opzetten van een weekendschool. Deze activistische manier van politiek bedrijven, juist ook tijdens de campagne, was een belangrijke oorzaak voor het binnenhalen van bijna 9% van de stemmen. Een houding van "minder praten, meer doen" mis ik tot nu toe bij D66 politici. En de kiezer denk ik ook.

Ik ben op en top generalist: een ondernemer met een diploma internationaal recht op zak, opgegroeid in het Gooi, maar wonende in een achterstandswijk, geïnteresseerd in Economische Zaken, maar ook Integratie, dankzij mijn liefde voor mijn Turks-Nederlandse vrouw.

Ik werk hard voor onze partij, ik ben tevens penningmeester van de afdeling Amsterdam. Desondanks loop ik nog geen anderhalf jaar mee als actief lid, waardoor ik de frisse blik heb van een buitenstaander. Ik durf buiten de geijkte D66-kaders na te denken over wat de functie zou moeten zijn van onze partij in de Nederlandse politiek (zie vraag 2).

Terug naar boven

Wat is voor mij de essentie van D66?

Natuurlijk ben ik een sociaal-liberaal en vind ik dat de bestuurlijke vernieuwing nog niet is voltooid, maar er is meer dat D66 wat mij betreft tot haar domein mag rekenen.

De oprichters van D66 hadden het goed voorzien, het vallen van de zuilen. "Als we niet uitkijken gaat het contact tussen burger en politiek verloren". En zo is het ook gegaan. De verwijdering is misschien wel ernstiger dan voorzien. De verwijdering is ook ontstaan tussen burgers onderling. Asociaal gedrag op straat, steeds vluchtigere relaties en tolerantie die is veranderd in onverschilligheid. Gebroken huwelijken - met kinderen als grootste slachtoffer -, een miljoen alleenstaanden en eenzame ouderen. Het individualisme is een groot goed maar toch is niet iedereen er gelukkiger van geworden. Misschien is individuele vrijheid alleen niet voldoende?

We zien inmiddels naast een verharding van de sfeer op straat ook een verharding in het politieke debat. Deugdelijke eigenschappen, zoals moed, verstandigheid en een genuanceerde houding worden nu in de politiek als irrelevant beschouwd. D66 vormt hierin vaak een uitzondering, maar wordt onder de voet gelopen, omdat het momenteel goede argumenten ontbeert.

Het wordt tijd dat we de (innerlijke) beschaving opnieuw gaan terugwinnen, in de politiek en daarbuiten. Ik wil pleiten voor een liberale samenleving, maar met verantwoordelijkheden voor ieder individu. Iedereen moet kunnen beschikken over de mogelijkheid - maar heeft wat mij betreft ook de verantwoordelijkheid - om zich te ontplooien. Naast de verantwoordelijkheid voor elkaar. Ik wil niet terug naar de christen-democratische spruitjeslucht, maar vooruit naar een samenleving van vrije én verantwoordelijke burgers. Wij moeten af van onze houding van laissez faire, die verworden is tot onverschilligheid jegens onze medemens. We moeten onze schroom overwinnen om elkaar op doen en laten aan te spreken, wanneer dat doen of laten bezig is de maatschappij en daarmee haar burgers te schaden. De liberale filosoof John Stuart Mill vond een deugdzame opvoeding, desnoods door de overheid, een belangrijke voorwaarde voor een mens die zijn burgerrechten wil uitoefenen. Zover wil ik niet gaan, maar ik pleit wel voor een meer opvoedende taak voor het onderwijs (zie ook vraag 3).

D66 pleitte voor een nieuwe verbinding tussen burger en politiek, vanuit een visie. Eenzelfde visie is nodig om niet alleen burger en politiek, maar ook burgers onderling weer nader tot elkaar te brengen. Een beschaafde manier van omgaan met elkaar, zowel op straat als in de politiek, moet daar een onderdeel van zijn. Vanuit de samenleving wordt hier steeds luider om geroepen. Een 'beschaafde' partij als D66 zal hier de uitdaging moeten aangaan. We mogen de taak niet overlaten aan de politici van het CDA. Zij zullen het kind met het badwater weggooien. Liberale verworvenheden, zoals het homohuwelijk en euthanasie zullen dan verdwijnen. Zij spreken immers alleen voor eigen parochie.

Terug naar boven

Wat is mijn eerste politieke actie voor D66 als Tweede-Kamerlid?

Wanneer ik in de Tweede Kamer wordt verkozen zal ik allereerst het initiatief nemen tot invoering van de Leraarpas. Zie verder het artikel dat ik over dit idee schreef. 

 
Home

Mijn geschiedenis

- school

- studie

- fietstocht

- mijn bedrijf

- huwelijksfeest

 

 

Mijn werk

- politiek

- schrijven

 

Mijn ideeën

- artikelen

- pers

- boekenlijst

 

Contact

 

 
This site is © Copyright Degi ter Haar 2006-2007, All Rights Reserved.
Web templates